top of page
Parkometr Lubartów.jpg

Warszawa
ul. Głębocka 60

Parking przed budynkiem handlowym zlokalizowanym na ul. Głębockiej 60 w Warszawie o łącznej pojemności 21 miejsc parkingowych. Parking przynależy do budynku usługowego, w którym znajdują się piekarnia Putka, sklep Lewiatan, punkt odbioru przesyłek DPD, a także Przedszkole oraz centrum medyczne Family Med.  

Dzięki wprowadzeniu rozwiązania GREY PARK rotacja samochodów poprawiła się, a Klienci lokali mogą bez problemu parkować bezpłatnie podczas robienia zakupów.

Regulamin parkingu
ul. Głębocka 60, Warszawa

Obowiązuje od dnia 01.07.2023r.

Parking jest zarządzany przez MMC Marcin Matyjaszczyk, zwany dalej GREYPARK.

1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z GREYPARK umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

2. Parking jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla samochodów osobowych do 3,5t, których użytkownicy wnieśli opłatę za najem miejsca parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu.

3. Klienci parkingu nabywają prawo do 30 minut darmowego parkowania w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę i niedzielę całą dobę po pobraniu darmowego biletu z parkomatu lub zarejestrowaniu parkowania w aplikacji mobilnej. Prawo do darmowego parkowania ważne jest przez okres 30 minut od momentu pobrania darmowego biletu z parkomatu lub zarejestrowania parkowania w aplikacji mobilnej raz dziennie dla danego pojazdu. Zabronione jest parkowanie pojazdów w miejscach oznaczonych jako zarezerwowane dla dostawców.

4. Cennik najmu miejsca parkingowego znajduje się na automacie pobierającym opłaty. Automat nie wydaje reszty. Opłatę należy wnieść z góry w parkomacie lub aplikacji mobilnej, niezwłocznie po przybyciu na parking.

5. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

6. Bilet parkingowy lub karta abonamentowa są ważne tylko dla tego parkingu.

7. W celu umożliwienia dokonania kontroli bilet parkingowy lub karta abonamentowa powinny zostać umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz.

8. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych (na przykład dla dostaw) dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

9. Zabrania się: palenia lub używania otwartego ognia, mycia lub odkurzania samochodów, wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.

10. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone GREYPARK lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania GREYPARK o wyrządzeniu szkody.

11. GREYPARK odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników. GREYPARK nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

12. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z Parkingu przez podmioty nie posiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

13. GREYPARK zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 200PLN w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz 9 niniejszego regulaminu, a dodatkowo w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia ludzkiego może ponadto usunąć pojazd z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania,  ponosi jego właściciel.

14. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia GREYPARK będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w  §3 ust.1  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017r. poz. 478), a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

15. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej www.greypark.pl lub listownie na adres ul. Powstańców 25H, 05-091 Ząbki. GREYPARK rozpatrzy reklamację w ciągu 21 dni roboczych i udzieli odpowiedzi w formie jakiej reklamacja została dostarczona.

Reklamacje

Reklamacje można składać tylko mailowo lub listownie.

GREY PARK - Reklamacje
ul. Powstańców 25H
05-091 Ząbki

bottom of page